Washburn JV Orange vs Blake 9_3_2020 – Google Photos